Konkurs Electrodesign

Zapraszamy do udziału w konkursie "Wystaw opinię, zgarnij nagrodę". 
Konkurs ten ma na celu zdopingowanie naszych klientów do wyrażania opinii o sklepie
www.electrodesign.pl
Wystawiane opinie mają znaczący wpływ na rozwój naszej firmy, a co za tym idzie, również na
polepszenie jakości sprzedaży.

Zasady konkursu są bardzo proste:
Wystarczy po dokonanych zakupach w naszym sklepie dodać opinię w serwisie: 
Ceneo.pl
https://www.ceneo.pl/sklepy/electrodesign.pl-s19995

W celach identyfikacyjnych prosimy o przesłanie linku do strony z wystawionymi opiniami
oraz podanie numeru zamówienia

CO MIESIĄC DO WYGRANIA: 7 Voucherów Katalog Marzeń o wartości 200 zł każdy !!!REGULAMIN KONKURSU

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu pod nazwą „Wystaw opinię, zgarnij nagrodę” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Studio AGD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie prowadząca sklep internetowy www.electrodesign.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, o numerze NIP: 5222994185, o numerze REGON: 145995186 (dalej jako „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26)
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.X.2021 r. a kończy się w dn. 31.XII.2021 r.

§ 2
UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, która dokonała zakupów w sklepie www.electrodesign.pl i spełniła warunki, o których mowa w § 3 poniżej (dalej jako „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, członkowie władz oraz pełnomocnicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące przesłanki:
   1. zakupić dowolny produkt w sklepie internetowym www.electrodesign.pl,
   2. wystawić opinię o sklepie www.electrodesign.pl na portalu internetowym https://www.ceneo.pl,
   3. poinformować Organizatora drogą mailową, na adres poczty elektronicznej biuro@electrodesign.pl, o treści wystawionej opinii poprzez zamieszczenie w mailu odnośnika (linku) do opinii wystawionej na łamach portalu internetowego www.ceneo.pl.
   4. w celach identyfikacyjnych wystawiona opinia lub wiadomość mailowa zawierająca link, o którym mowa w punkcie c) powyżej, powinna zawierać również numer zamówienia zrealizowanego w www.electrodesign.pl.
 2. Za dodanie opinii uważa się opublikowanie przez https://www.ceneo.pl opinii (ostateczną publikację opinii trzeba potwierdzić klikając w e-mail potwierdzający jej dodanie).
 3. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które dokonały zakupów i wystawiły opinię, zgodnie z pkt 1 powyżej, do dnia 31.XII.2021 r. włącznie.
 4. Zgłoszenie do Konkursu w sposób nieprawidłowy (w którym brakuje któregokolwiek z elementów wymienionych w § 3 pkt 1) nie zostanie wzięte pod uwagę przez Organizatora. Tym samym Uczestnik ma możliwość ponownego zgłoszenia do Konkursu, wysyłając poprawione kompletne zgłoszenie.
 5. Opinie zamieszczone przez Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat opiniowanego produktu. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające na celu zniesławienie Organizatora.

§ 4
NAGRODY I ICH ODBIÓR

 1. Każdego miesiąca autorzy 7 najciekawszych i najbardziej wiarygodnych opinii otrzymają nagrodę w postaci Vouchera Katalog Marzeń o wartości 200 zł.
 2. Oceny wystawionych opinii i wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 dnia kolejnego miesiąca. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.electrodesign.pl  a zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miejscowość zamieszkania) na stronie Organizatora Konkursu.
 5. Voucher pdf zostanie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu mail Uczestnika.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju, nie można również wymienić nagrody na środki pieniężne.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

§ 5
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej biuro@electrodesign.pl  najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub w części informując o tym fakcie Uczestników.
 6. Administratorem, danych osobowych jest Organizator.
 7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców oraz wyczerpania puli nagród. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i uzupełniania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.electrodesign.pl.
pixel